សូមមេត្តាបញ្ជាក់ពីពត៌មានរបស់លោកអ្នក បន្ទាប់មកទៀតក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នក។

ពត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង
ពត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រជុំ
ការស្នើរសុំ
លក្ខខន្តិក:

លក្ខខន្តិក: សម្រាប់ការជួលទីតាំងនៅឯក្រុមហ៊ុនស្ពែស៊ាណែត ត្រូវបានចងក្រងឡើងសម្រាប់អ្នកដែលជាអតិថិជន ក្នុងការធ្វើសហការ និង គោរពនូវលក្ខខន្តិក:ទូទៅ។​ ក្រុមហ៊ុនស្ពែស៊ាណែតនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអតិថិជនណាដែលមិនបានគោរពនិងអានគោលការណ៍របស់យើងខ្ញុំ ដែលបានចែងដូចខាងក្រោម៖

 • អតិថិជនត្រូវធ្វើការបំពេញបែបបទស្នើរសុំជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការកក់។
 • តម្លៃនៃការជួលមានតម្លៃស្មើនឹងកន្លះថ្ងៃ បើទោះបីការកក់របស់លោកអ្នកត្រឹមតែមួយម៉ោងឬពីរម៉ោងក៏ដោយ។
 • ស្ពែស៊ាណែតនឹងកំណត់យក ៣០% នៃការចំនាយទាំងអស់ ប្រសិនបើមានការលុបចោលមុនប្រាំពីរថ្ងៃមុនថ្ងៃកម្មវិធី, ៥០% តិចជាង ៧ថ្ងៃ នៃថ្ងៃកម្មវិធី និង ១០០% សម្រាប់ការចំនាយទាំងអស់នៅថ្ងៃកម្មវិធី។
 • អតិថិជនគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយយកវត្ថុឬឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗចូលមកក្នុងអគារ DTT នោះទេ, អតិថិជនត្រូវរក្សារបស់មានតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួន,ស្ពែស៊ាណែតមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតនោះឡើយ។
 • អតិថិជនត្រូវធ្វើការរក្សាទីកន្លែង សម្ភារ:ប្រជុំផ្សេងៗ និង ទីក ន្លែងប្រើប្រាស់រួម កំឡុងពេលកក់ទុក ដោយខ្លួនឯង ឬអតិថិជនត្រូវតែធ្វើការសង ប្រសិនបើករណីមានការខូចខាតឬបាត់បង់។

តាមរយៈការដាក់ស្នើរទម្រង់បែបបទ អតិថិជនយល់ស្របក្នុងការអាន យល់ និង សន្យាគោរព តាមលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងខាងលើ។ ប្រសិនបើអតិថិជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសពីអ្វីដែលបានចែងខាងលើ អតិថិជនត្រូវទទួលទោសទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

* ចំណាំ៖ ទម្រង់បែបបទស្នើរសុំនេះ នឹងត្រូវបានធ្វើការឆ្លើយតបក្នុងថ្ងៃដែលអ្នកបានធ្វើការស្នើរសុំ។

សូមកែប្រែកំហុសដូចខាងក្រោម :
 • {{ error }}

Choose the perfect plan

Whether you’re an established enterprise or a scaling startup, your office should drive your business forward. Find the space that’s right for you.

Event space reservation

Here what you will get:

 • Instant reply to booking request
 • Advanced seating arrangment based on your meeting purpose
 • Free consultation of event management
 • Talented staff with years of experience of event management

Event space membership

Here what you will get:

 • Get 10% off from the total payment when I book the meeting/event room.
 • The membership card is validated for one year duration (12 month-calendar) after sign.
 • Get free consultation of event management if needed.
 • Get free booking cancellation if made 7 full days prior to the event date, or 24 hours within grace period.

Coworking membership

Here what you will get:

 • Get flexible and individual workspace with office furniture (1 chair & 1 table)
 • Access to common areas and facilities (cleaning, security, utilities)
 • Discount 5% of total payment once booking of meeting/event rooms
 • Free high speed wifi & photocopy service ( 2 pages only)
 • Available Customer Relationship Support 7days/week
 • Join monthly community events conducted by Spacianet