សូមផ្ដល់ពត៍មានលំអិតរបស់លោកអ្នកតាមតារាងខាងក្រោម

ព័ត៍មានទំនាក់ទំនង

Desk Information

ការស្នើរសុំ
លក្ខខន្តិក:

លក្ខខ័ន្តិកៈនៅ SpaciaNet Coworking Space ត្រូវបានសរសេរសម្រាប់អ្នកក្នុងនាមជាអតិថិជនដើម្បីសហការនិងគោរពច្បាប់។ SpaciaNet នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនខកខានក្នុងការអាននិងគោរពគោលការណ៍នេះ។

  • អតិថិជនត្រូវបំពេញសំណុំបែបបទស្នើសុំជួលជាមុនមុនពេលធ្វើការកក់
  • អតិថិជនតំរូវអោយធ្វើនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួលការិយាល័យរដែលមានការអនុញ្ញាតជាមុនមុនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។
  • អតិថិជនអាចប្រើតុជួលបានតែក្រោមឈ្មោះរបស់គាត់ស្នើសុំបែបបទជួលក្នុងរយៈពេលដែលយើងផ្តល់ជូនរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍ចាប់ពីម៉ោង ៧ ព្រឹកដល់ម៉ោង ៦ ល្ងាច។
  • អតិថិជនតំរូវអោយធ្វើការស្នើសុំកក់បន្ទប់ប្រជុំសំរាប់ការយល់ព្រមពីក្រុមការងារ SpaciaNet យ៉ាងហោចណាស់អោយបានមុន ៤ ម៉ោង។
  • អតិថិជនគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយយកវត្ថុឬឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗចូលមកក្នុងអគារ DTT នោះទេ, អតិថិជនត្រូវរក្សារបស់មានតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួន,ស្ពែស៊ាណែតមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតនោះឡើយ។
  • អតិថិជនត្រូវរក្សាកន្លែងជួល / កន្លែងនិងតំបន់រួមក្នុងកំឡុងពេលជួលដោយការចំណាយរបស់ខ្លួនហើយវានឹងត្រូវមានសំណងសមរម្យប្រសិនបើរកឃើញកន្លែងខូចខាត / បាត់បង់។
  • នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចសន្យាជួលអតិថិជនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្តាច់មុខនូវទីតាំងដែលបានជួល។ សមាជិកក្រុម បុគ្គលិក ដែគូអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងម៉ោងធ្វើការ។ អតិថិជនត្រូវប្រើប្រាស់បរិវេណសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់វិធាននិងបទបញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ហត្ថលេខាខាងក្រោមត្រូវបានបង្ហាញថាអតិថិជនបានអានយល់និងសន្យាថានឹងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលបានចែងខាងលើ។ រាល់ការខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងនេះភាគីទាំងពីរត្រូវគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

* ចំណាំ៖ ទម្រង់បែបបទស្នើរសុំនេះ នឹងត្រូវបានធ្វើការឆ្លើយតបក្នុងថ្ងៃដែលអ្នកបានធ្វើការស្នើរសុំ។

សូមកែប្រែកំហុសដូចខាងក្រោម :
  • {{ error }}