ក្លាយជា​សមាជិក

ព័ត៌មានលំអិតអំពីសមាជិកភាព

កម្រៃសេវាដាក់ពាក្យសុំសមាជិកភាព៖ ថ្លៃសេវាដាក់ពាក្យសុំសមាជិកភាពគឺ ១០០ ដុល្លារ។

អត្ថប្រយោជន៍សមាជិកភាព៖ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៃសមាជិកភាពគឺនៅខាងក្រោម៖

✓ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ពីការទូទាត់សរុបពេលខ្ញុំកក់បន្ទប់ប្រជុំ / ព្រឹត្តិការណ៍។

✓ កាតសមាជិកភាពមានសុពលភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំ (១២ ខែប្រតិទិន) បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខា។

✓ ទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃពីអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើការរៀបចំកម្មវិធីប្រសិនបើចាំបាច់។

✓ ទទួលបានការលុបចោលការកក់ដោយឥតគិតថ្លៃប្រសិនបើធ្វើ ៧ ថ្ងៃពេញមុនកាលបរិច្ឆេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ឬ ២៤ ម៉ោងក្នុងកំឡុងពេលអនុគ្រោះ។

ការប្រកាសសមាជិកភាព

1. សុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណសមាជិកនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលខ្ញុំបានបង់ថ្លៃសមាជិកភាពហើយបានចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់ព្រមព្រៀង។

2. កាតសមាជិកនេះមានសិទ្ធិទទួលយកបានតែក្រោមឈ្មោះនិងអង្គការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមនុស្សផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើកាតសមាជិកនេះទេ។

3. ក្រុមការងារ ស្ពែស៊ាណែត សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់កាតសមាជិកប្រសិនបើរកឃើញកំហុស។

4. ខ្ញុំបានអាននិងទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌហើយខ្ញុំប្រកាសព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើគឺជាការពិតនិងត្រឹមត្រូវ។

ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន

សូមកែប្រែកំហុសដូចខាងក្រោម :
  • {{ error }}