ក្លាយជាដៃគូសហការរបស់យើង

ព័ត៌មានពីសេវាកម្ម

SpaciaNet ផ្តល់នូវសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់អចលទ្រព្យក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណូល

ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ :

✓ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបឌីជីថលសំរាប់ការគ្រប់គ្រងជារួម

✓ទាញយកប្រាក់ចំណូលអតិបរិមា

✓ការគាំទ្រអតិថិជន ២៤ ម៉ោង 

✓ថ្លៃសេវាកម្មសមរម្យ 

ដើម្បីចាប់ផ្ដើមសេវាកម្ម ៖

1. ទាក់ទងមកពួកយើង : សូមទាក់ទងមក SpaciaNet តាមរយៈការបំពេញព័ត៌មានក្នុងតារាងខាងក្រោម

2. ការណាត់ជួប : ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅ សម្រាប់ការណាត់ជួប ដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងៗ 

3. ការចុះទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ : ពួកយើងនឹងចុះផ្ទាល់ទៅកាន់ទីតាំងអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក 

4. កិច្ចសន្យា : នៅពេលដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានព្រមព្រៀង កិច្ចសន្យាស្របច្បាប់នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅពិនិត្យនិងដំណើរការចុះហត្ថលេខា 

5. ដៃគូផ្លូវការ : ចាប់ផ្ដើមសេវាកម្ម ! 

ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន

សូមកែប្រែកំហុសដូចខាងក្រោម :
  • {{ error }}

Sign up for newsletter

{{errors_name}}
{{errors_email}}